Přes zimu bude přerušena rekonstrukce Mariánské ulice

Rada města Příbrami na svém zasedání dne 22. října 2012 schválila přerušení stavby „Rekonstrukce vodohospodářských sítí a komunikací a ulici Mariánská" k 30. 11. 2012 u kanalizační šachty č. 10 a stanovení termínu dokončení stavby k 31. 5. 2013. V úseku od křižovatky s ulicí Pod Haldou k šachtě č. 10 bude položena podkladní vrstva asfaltového povrchu komunikace. V příštím roce, jakmile to klimatické podmínky umožní, bude v tomto úseku zhotovena finální vrstva asfaltového povrchu komunikace, na jejíž niveletu budou osazeny poklopy kanalizačních šachet i armatury vodovodu. Dále bude zrekonstruován úsek ulice od náměstí J. A. Alise k místu letošního přerušení stavby.

Zároveň rada města Příbrami schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Strabag, a. s. Věcným obsahem Dodatku č. 1 bude přerušení stavby k 30. 11. 2012 a prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 5. 2013. „K těmto změnám jsme bohužel museli přistoupit, neboť rekonstrukce Mariánské ulice se zkomplikovala. Obyvatelům dotčené ulice se předem omlouvám za nepohodlí, které jim v důsledku prodloužení stavby vznikne. Důvodů, proč jsme museli termín dokončení rekonstrukce Mariánské ulice oddálit, je hned několik,“ vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Důvody, proč došlo k posunutí termínu dokončení rekonstrukce Mariánské ulice, jsou následující:
 
1. Vliv poruch a havárií vodovodu v rekonstruované ulici Mariánské. Podle provozovatele vodovodu a kanalizace zde bylo v průběhu rekonstrukce odhaleno a postupně odstraněno 21 poruch a havárií vodovodního řadu. Unikající voda podle vyjádření provozního ředitele 1.SčV Příbram Roberta Morávka způsobila podmáčení a nestabilitu podloží. Podobný negativní vliv na stabilitu podloží má i odpadní voda prosakující z kanalizačních stok.
 
2. Poté, co se stavebníci dostali ke kanalizační stoce, zjistili, že splašková kanalizace je v rozporu s projekčně předpokládaným způsobem uložení. V celé délce stavby je zalita do betonového monolitu a odstranění tohoto monolitu je mimořádně náročné. To způsobuje výrazný nárůst nákladů a zpomalení prováděných prací.
 
3. V trase nově budovaných inženýrských sítí v průběhu stavby dochází ke kolizi se stávajícím plynovodem. Z tohoto důvodu musela být zcela změněna trasa nového vodovodu.
 
4. Dodavatelská stavební firma umožňuje v průběhu stavby majitelům nemovitostí před provedením definitivních povrchů na chodnících odizolování jejich domů. Tímto vstřícným krokem se ale ztěžuje a zpomaluje přísun stavebního materiálu na stavbu.
 
„Ve světle těchto okolností jsme se rozhodli rekonstrukci Mariánské přerušit a dokončit ji až na jaře. Věřím, že toto opatření lidé pochopí,“ doplnil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.