Veřejná služba bude moci zaměstnat více lidí

Od 1. ledna 2012 došlo v rámci sociální reformy v České republice ke změnám v realizaci Veřejné služby. V souladu s novelami zákonů o pomoci v hmotné nouzi a o zaměstnanosti byl institut veřejné služby převeden z odborů sociálních věcí měst a obcí do kompetencí Úřadů práce ČR.

Rada města Příbrami se na svém jednání dne 16. ledna 2012 zabývala změnami v institutu veřejné služby a vzala je na vědomí.
Současně Rada města Příbrami odsouhlasila možnost rozšíření Veřejné služby na další oblasti, uzavření písemné smlouvy ve věci organizování Veřejné služby mezi městem Příbram a krajskou pobočkou Úřadu práce v Příbrami, s využitím institutu „Veřejně prospěšných prací“ pro zabezpečení kontroly výkonu Veřejné služby a pověření zaměstnance Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram k aktualizaci volných míst pro výkon Veřejné služby.

„V současné době město Příbram zajišťuje Veřejnou službu pro občany, kteří se ocitli v hmotné nouzi a je jim poskytována dávka sociální péče po dobu delší 6 měsíců, a to prostřednictvím své příspěvkové organizace Technické služby města Příbram. Ze strany města Příbram tak je zajišťována přímá realizace příspěvkovou organizací a administrace Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram organizace Veřejné služby,“ vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče.
V souladu se zákonem č. 366/2011 SB., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dochází od 1. ledna 2012 ke změně v realizaci Veřejné služby.

Od ledna letošního roku je Veřejná služba vykonávána nejen osobami v hmotné nouzi, ale i osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání. Subjektem, který nově uzavírá písemné smlouvy s uvedenými osobami, je příslušná krajská pobočka Úřadu práce. Ze strany Úřadu práce bude rovněž uzavírána pojistná smlouva kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví.

Práva a povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena, která byla uzavřena do 31. 12. 2011 na období po 31. 12. 2011, převezme po dohodě Úřad práce.
Úřad práce také poskytne osobám vykonávajícím Veřejnou službu ochranné pomůcky a pracovní prostředky, pokud se s obcemi nebo dalšími subjekty nedohodne jinak. Úřad práce se může dohodnout s obcemi nebo dalšími subjekty na organizování Veřejné služby. Písemná smlouva uzavřená podle předchozí věty bude obsahovat podmínky vedení evidence osob vykonávajících veřejnou službu, udělování závazných pokynů při výkonu veřejné služby a zabezpečování kontroly výkonu veřejné služby.

„Ze strany města Příbram by mohlo dojít k rozšíření Veřejné služby i na další oblasti. Kromě dosavadních činností, jako je například úklid města, odklízení sněhu, sekání trávy a podobně by nově pracovníci v rámci veřejné služby mohli zabezpečovat úklid v objektech, které jsou ve vlastnictví města Příbram. Rovněž by v případě splnění kvalifikačních předpokladů mohli pracovat i v oblasti sociální péče.
Průběžným mapováním potřeb města Příbram při realizaci Veřejné služby je i nadále pověřen zaměstnanec Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram. Tento pracovník má na starosti aktualizaci volných míst vhodných pro výkon veřejné služby, která prostřednictvím Jednotného informačního systému dává k dispozici Úřadu práce,“ vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

http://www.pribram-city.cz/